هلدینگ

diba

موسسه ثبتی و حقوقی

خدمات

serviceserviceبرند و علائم تجاری
serviceserviceطرح صنعتی / ثبت کالا و بسته بندی
serviceserviceاختراع
serviceserviceمالیات
serviceserviceرتبه بندی شرکتی
serviceserviceجواز
serviceserviceکارت بازرگانی
serviceserviceثبت بین المللی